การอภิปรายร่วม แสดงวิสัยทัศน์ร่วม ประเด็น “แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal” โดย ผู้ร่วมอภิปราย 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร. ประเสริฐ จริยานุกูล, นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์, นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

การอภิปรายร่วม แสดงวิสัยทัศน์ร่วม ประเด็น “แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal” โดย ผู้ร่วมอภิปราย 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร. ประเสริฐ จริยานุกูล, นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์, นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

07 สิงหาคม 2563 08:44