สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่

1,932 Views |
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเทพ ถนอม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางกชกร เกยงค์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายเกชา อินทโชติ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายประเสริฐ เสาร์แดน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระโกศัยเจติยารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงทอง บุญชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพัลลภ ถนอมทรัพย์ทวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน