สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

2,139 Views |
นายเสรี พิมพ์มาศ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสำเริง แก้วเทพ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายธีรพล วรรณวิภูษิต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นางอมรา ชัยพินิจ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูสิรินันทวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเผชิญ จิณสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเพ็ชร สิทธิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นายสุเมษ สายสูง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน