สภาวิทยาลัยชุมชนตาก 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนตาก

1,945 Views |
นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญเลิศ แป้นพงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไชยเดช แก้วประดิษฐ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายประภาส วงศ์ขมิ้น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน