สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

2,199 Views |
นายไพศาล นุ่มนาค
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายประทีป นากกลัด
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิเชียร จุลพันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายธวัชชัย รัตนพุก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรเทิง ศรีนาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรลือ เหลืองทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพนม ปทุมสูติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธนต์ เทียนเฮง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาัลยชุมชน