สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

2,199 Views |
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภัทราภรณ์ ทองคง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายรังสรรค์ เจียระนัย
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวัชรกร ตาสาย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายบุญล้อม สำราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภชัย งามสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน