สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

2,184 Views |
-
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรชาติ คหินทพงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวันชัย นารีรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
-
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
-
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัมพร สุคนเขตร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน