สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

2,184 Views |
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายศุภชัย ยุวถาวร
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิเชียร สุคนธประทีป
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรชาติ คหินทพงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพัฒนา พรมเผ่า
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวนันญญ์อร นราเศรษฐวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางโสภิณ ม่วงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอุษณีย์ กุหลาบขาว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน