สภาวิทยาลัยชุมชนตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนตราด

1,861 Views |
นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายประเสริฐ ศิริ
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายประหยัด พรหมพะเนาว์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายบัญฑิต กูลพฤกษี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน