สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

1,738 Views |
ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
กรรมการผู้แทนสถาอุดมศึกษา
นายพีรพงศ์ สุวรรณพงค์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณพล เชยคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส วทานิโยบลผ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน