สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

1,829 Views |
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชิต สง่ากุลพงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายหมัดอุเส็น สามารถ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพล สาครินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.เรวดี กระโหมวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ จะยะสกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน