สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

1,908 Views |
รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นางสาวธนพร พนาคุปต์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูเบศ จันทนิมิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายจรินทร ปราชญ์เปรื่อง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโกวิท แย้มกลิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชนธัญ แสงพุ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิบูลย์ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุกูล สนิทพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน