สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

1,841 Views |
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุนันทา เสรี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายจรัส เรืองแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภรณี เลื่องอรุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอาบีดีน มนูญทวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา