สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

1,811 Views |
นายธีระ อัครมาส
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายยูโซะ ตาเละ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายรพี มามาะ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางกรรณิกา ดำรงวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล ตอยิบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน