สภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

0 Views |
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายวิรุฬ พรรณเทวี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายมนู พุกประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายโกวิทย์ ทรงคุณ
ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสุโขทัย
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายจักรกฤตณ์ บุญญกฤติ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กรรมการโดยตำแหน่ง
รศ.ดร.วัชรพงษ์ ชุมดวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูพิศาลสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย เดือนเพ็ญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสรวิศ ติยะพิษณุไพศาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
กรรมการผู้แทนสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย
กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง