การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

130 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2564

19 กรกฎาคม 2564 20:05
   การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญ ๆ ดังนี้ 
  1. รับทราบการขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เนื่องจากสถานณ์การระบาดของโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564
  2. รับทราบการขอขยายเวลาการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และยโสธร
  3. รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 4 แผนงาน ได้แก่ แผนที่ 1 ปรับเปลี่ยนจากการสอนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการใช้ดิจิทัลเพื่อการสอนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา แผนที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ แผนที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แผนที่ 4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโนยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
  4. เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
  5. เห็นชอบรายชื่อสำรองจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลทั่วไป ลำดับที่ 1 นายแพทย์สมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  6. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งรายชื่อผู้แทน เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู แทนตำแหน่งที่ว่างลง