​วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดโครงการอบรมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

265 Views |

​วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดโครงการอบรมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

25 กรกฎาคม 2564 15:49
   วิทยาลัยชุมชนระนอง สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 ณ ภูธารา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายสมปรารถา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชนระนอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และให้ความรู้ทางด้านการวิจัย และผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำโครงร่างงานวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาของบประมาณจาก วช. อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจในงานวิจัย จำนวน 62 คน และมีผู้สำเร็จผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม จำนวน 51 คน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และการอบรมแบบ OnSilte โดยมีวิทยากรทั้งหมด 8 คน ดังนี้ 1.รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2.รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษษิณ 3.ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง อาจารย์มหาวิทยาลัยวลักษณ์ 4.ผศ.ดร. สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 5.ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6.ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7.ผส.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8.นายปริวัฒน์ ช่างคิด อาจารย์วิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของวช. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ ดร.จินตนาภา โสภณ รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุตสวาสดิ์ และรศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ
   ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด