วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

28 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1/2564

14 กันยายน 2564 21:49
   ในวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รายละเอียดหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ดังนี้
1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (มาตรฐานอาหารและจริยธรรม) ผู้สอน : นางดารารัตน์ นิยมรัตนา
2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (สุขอนามัยเด็กปฐมวัย) ผู้สอน : นางสาวนิตยา วังรัตนโสภณ
3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (หลักการตลาด) ผู้สอน : นางสาวอำพร ไพฑูรย์
4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การประกอบการธุรกิจชุมชน) ผู้สอน : นางสาวอรดี ตรีวิสูตร
5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (การจัดการธุรกิจนำเที่ยว) ผู้สอน : นางสาวกสมา กุลสิทธิ์
6. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป) ผู้สอน : นายพชร แก้วดี
7. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ผู้สอน : นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี