​การประชุมบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

108 Views |

​การประชุมบุคลากรสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

05 ตุลาคม 2564 13:03
   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นับเป็นโอกาสที่ดีของการเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประชุมพบปะบุคลากรทุกคน และได้ทำความรู้จักกับบุคลากรที่เข้ามาใหม่ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันได้ให้นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนแผนการปรับโฉมสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปสู่เป้าหมาย ระยะที่สอง ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี โดยเฉพาเรื่องหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้สภาวะความเปลี่ยนแปลง เรื่อง BCG และหลักสูตรอาชีพใหม่ ๆ ที่รับมือและอยู่รอดได้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด ฯลฯ โดยมอบนโยบายให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสถาบันระดมความคิดในการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับทีม ให้เชื่อมโยงกับการนำส่งผลผลิตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง  ตลอดจนมอบนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ที่สำคัญ ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดกิจกรรม 5 ส สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม ตลอดจนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ