วิทยาลัยชุมชนสตูล พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มสด และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

51 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มสด และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง

12 พฤษภาคม 2565 16:58
   ดร. วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา ฤทธิภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มสด และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. มี วิทยากรหลักโดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณจีระพงศ์ รักประสูติ ผู้จัดการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจรมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบล ไร่ใหม่พัฒนา อำเภอ จังหวัดเพชรบุรี และคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 12 คน
   ผลจากการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ ให้ได้มาซึ่งหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อนำไปฝึกอบรมให้กับบุคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถนำหลักการ ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆและนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวได้