วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุตำบลแม่ดง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

22 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุตำบลแม่ดง

22 มิถุนายน 2565 15:47
ผู้สูงวัย หรือ ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับประเทศไทยได้กำหนดนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดย “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยนับได้ว่าเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”
การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นกลุ่มวัยที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุส่วนมากนอกจากจะมีความเสื่อมของร่างกายตามวัยแล้ว ยังมีโรคเรื้อรังที่ต้องการดูแลอีกด้วย
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางโภชนาการและการบำบัดโรค ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุตามวิถีมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ แบบองค์รวม โดยให้ความรู้ด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และด้านการจัดการอารมณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการให้ความรู้ทางโภชนาการและการบำบัดโรค เป็นการแสดงถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของลูกหลาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของทุกคนในครอบครัว ดังนั้น ทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ และหาโอกาสปรนนิบัติท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวัย เพื่ออยู่กับลูกหลานให้นานที่สุด