วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมย่อยที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

14 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมย่อยที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

22 มิถุนายน 2565 16:21
   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมย่อยที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนางสาวณัฐลักษณ์ อิสระ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) คณะอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
   ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายกลไกการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนของวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมี ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย