วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

22 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

04 สิงหาคม 2565 16:33
   วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงสู่ตำบลตะโละหะลอ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามรอยพ่อหลวง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุริยา มะเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะพูดคุย โดยมีนางสาวอรรัตน์ เจริญพรทิพย์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของตะโละหะลอ บรรยายโดยนายอับดุลฮาลิม มะละนิ ผู้ใหญ่บ้านตำบลตะโละหะลอ , การบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติสู่เศษฐกิจพอเพียง บรรยายโดยนายสนิท รัตนซ้อน ปราชญ์ชาวบ้าน และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการปลูกพืชผักสวนจำนวน 11 ชนิด การบรรยายการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปล่อยพันธุ์ปลา และร่วมสรุปบทเรียนกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาประมงน้ำจืด 2 ชนิดประกอบด้วยปลาทับทิมและปลานิล จำนวน 2,000 ตัว
   ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ตำบลตะโละหะลอ