สัมมนากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนสตูลสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

47 Views |

สัมมนากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนสตูลสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)”

23 กันยายน 2565 08:57
   วันที่ 21 สิหาคม 2565 นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย และอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าร่วมสัมมนากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนสตูลสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)” ได้รับเกียรติจาก นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ(ผ่านระบบออนไลน์) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566-2570” และการขับเคลื่อนนโยบายที่เชื่อมโยงกันทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ กล่าวรายงานโดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
   ด้วยการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 3 การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิทยาลัย และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 ให้มีอนุกรรมการวิชาการ ทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย งานวิชาการของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ มีความเข้าใจในภารกิจของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสภาฯ ที่ต้องทำงานประสานเชื่อมโยงการทำงานตามบทบาทหน้าหน้าที่ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จึงจัดสัมมนากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) อันเป็นเข็มทิศให้การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนสตูลมุ่งสูเป้าหมายเดียวกัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ และรศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการสัมมนาในครั้งนี้