วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

70 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2565

29 กันยายน 2565 16:04
   ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีระเบียบวาระในการรับทราบ ดังนี้
1. การแต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
3. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราด
5. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T)
6. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
รวมไปถึงระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 8/2565 และวาระการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม