วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดกรอบและทิศทางในการสรรค์สร้าง (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

107 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดกรอบและทิศทางในการสรรค์สร้าง (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

23 เมษายน 2564 16:44
   ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดกรอบและทิศทางในการสรรค์สร้าง (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย โดยมี นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร เป็นวิทยากร ในเรื่องรูปแบบแนวทางการเขียนแผน ฯ โดยอิงแผนหน่วยการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการออกแบบกิจกรรมเพื่อสรรค์สร้าง EF ในเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกเขียนแผน ฯ และนำเสนอแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการทักษะกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้า (EF) ในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม 421 วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด