ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

163 Views |

ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564

27 เมษายน 2564 10:30
   วันที่ 26 เมษายน 2564 ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ในประเด็นดังนี้
1.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
2.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย ตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
3.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
4.โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
5.การขอรับทุนสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจาก กสศ.ของวิทยาลัยชุมชน ในปีการศึกษา 2562 - 2564
6.รายงานผลความสําเร็จของงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
7.การจัดสรรงบประมาณวิจัยเพื่อสนับสนุนงานพื้นฐาน (FUNDAMENTAL FUND) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.ขอความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย