​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

64 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์”

03 พฤษภาคม 2564 15:35
   ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้เข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา วิทยากรฝึกอบรม และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ดังนี้
1. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Canva for education วิทยากร นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรม kahoot ในการจัดการเรียนการสอน วิทยากร นายพชร แก้วดี
3. การทำข้อสอบออนไลน์ วิทยากร นายนราวุฒิ พัฒโนทัย
4. การใช้งาน Google Meet ในการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากร นายวุฒิ ชะนา