การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

203 Views |

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

03 พฤษภาคม 2564 21:06
   การประชุมสภาสถาบันครั้งนี้ ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ
(1) ความก้าวหน้าและแผนงานของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น กับบทบาทการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยชุมชนที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ - แพร่ น่าน อุทัยธานี  ภาคใต้ - นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -บุรีรัมย์
(2) การสนับสนุนนโยบาย กระทรวง อว. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่
(3) ความก้าวหน้าในการจัดสรรทุนโครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส  ของวิทยาลัยชุมชน
(4) ความก้าวหน้าโครงการ U2T  
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ
(1) รับรองผลการประเมินการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ ให้ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
(2) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธาน มี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และนายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นที่ปรึกษา
(3) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
(4) อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง และสำนักงานสถาบัน) ครั้งที่ 2 จำนวน 3.5632 ล้านบาท
(5) เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนพังงา และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนสตูล
และมีกำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564